Ogłoszenie o konkursie umieszczono we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak w nim napisano, "konkurs na stanowisko prezesa Instytutu odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 18 lipca br."

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu.

Kandydat nie może być karany za czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W myśl kryteriów musi to być osoba, która nie pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa; posiadająca stopień naukowy co najmniej doktora.

Konkurs na prezesa IPN będzie dwuetapowy. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów i ustalone, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Etap ten potrwa od 13 do 15 lipca.

18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują własną koncepcję/wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Nastepnie członkowie Kolegium na posiedzeniu niejawnym przeprowadzą dyskusję nad kandydatami.

Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.