68 procent badanych przez CBOS jest zdania, że polska amia jest niewystarczająco wyposażona w sprzęt. 11 procent jest przeciwnego zdania. W porównaniu z badaniem z 2009 roku, ocena jest bardziej pozytywna. Wówczas dobrze przygotowanie polskiej armii oceniało 9 procent badanych, a 76 procent uważało je za niewystarczające.

Jednym z posunięć, mających na celu wzmocnienie wartości bojowej polskiej armii miało być jej uzawodowienie. W lutym 2009 roku zaprzestano w Polsce powołań do pełnienia zasadniczej służby wojskowej, a w styczniu 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii. W efekcie tych zmian nastąpiła też redukcja liczebności armii do około 100 tysięcy żołnierzy zawodowych i ponad 10 tysięcy żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Obecnie blisko połowa Polaków (47 procent) popiera pełne uzawodowienie polskiej armii. Za częściowym zachowaniem poboru opowiada się nieco ponad jedna trzecia badanych (34 procent), a co dziewiąty (11 procent) uważa, że polskie siły zbrojne powinny składać się przede wszystkim z armii opartej na powszechnym poborze. W badaniu ze stycznia 2008 roku poparcie dla armii zawodowej było o 7 punktów procentowych wyższe. Powszechny pobór był oceniany o 8 punktów procentowych gorzej.

Jednocześnie rośnie liczba ankietowanych, którzy uważają, że zaniechanie powszechnego poboru ma zły wpływ na bezpieczeństwo państwa. O ile w 2008 roku 36 procent badanych uważało, że uzawodowienie armii wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, to w 2014 podobne zdanie podziela już 30 procent. W 2008 roku 11 procent było przekonanych, że rezygnacja z poboru obniża bezpieczeństwo, dziś jest to już co czwarty badany.

Tylko 25 procent badanych brało udział w szkoleniu wojskowym lub odbyło służbę wojskową. Trzy czwarte deklaruje, że nigdy w wojsku, ani na szkoleniu wojskowym nie była. 10 procent badanych deklaruje, że była lub jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, a 8 procent członkiem Obrony Cywilnej.

Jednocześnie połowa badanych jest przekonana, że udział w misjach zagranicznych w Afganistanie i Iraku podniósł jakość polskiej armii. Przeciwnego zdania jest 36 procent ankietowanych.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 19-25 sierpnia 2014 roku na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.