Nasilające się przejawy rasizmu, nietolerancji i przepojonych nienawiścią wystąpień są w znacznej mierze związane z kryzysem i ubożeniem społeczeństwa. Brak skutecznej informacji i szkoleń oraz populistyczne wystąpienia polityków podsycają w społeczeństwie odczucia wrogości - stwierdza rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Władze - podkreślono - powinny dać wyraźny sygnał, że ksenofobiczne zachowania nigdy nie będą tolerowane. Dotyczyć to powinno także zachowań pseudokibiców podczas rozgrywek sportowych. 

Zdaniem posła Andrzeja Halickiego szczególnie istotne jest zalecenie dla państw członkowskich, aby stworzyły długofalową strategie walki z rasizmem i nietolerancją. Ważnym elementem - zdaniem posłów - powinno być także podnoszenie świadomości i edukacja.

Ponadto Zgromadzenie zwróciło się do państw członkowskich, by wprowadziły wiążące wytyczne dla funkcjonariuszy organów ścigania, aby mogli szybko i bezstronnie ocenić wszelkie przejawy tego typu przestępstw. Mają być odnotowywane w oddzielnym rejestrze.