W ramach Rady Dialogu Społecznego w środę odbyło się – w formie wideokonferencji – posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W czwartek RDS poinformował, że stronom zespołu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 r. oraz w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021.

W informacji opublikowanej na stronie RDS podano, że wiceminister finansów Piotr Patkowski przedstawił założenia projektu budżetu państwa na rok 2021. Podkreślił, że założenia uwzględniają wdrożone w 2020 r. działania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z epidemią COVID-19. Zaznaczył, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8 proc. na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć poziomu 7,5 proc.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha przypomniała, że rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wynieść 2,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do 2020 r., oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 18,30 zł. Ponadto zaznaczyła, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., wynikająca z minimum ustawowego, powinna wynosić co najmniej 2 716,10 zł.

"Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. w kwocie 2,8 tys. zł została zaakceptowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i NSZZ +Solidarność+, natomiast OPZZ i FZZ domagają się znacznego wzrostu płacy minimalnej do poziomu 3,1 tys. zł. Pozostałe organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie 2020 r. tj. 2,6 tys. zł" – podano w informacji na stronie RDS.

Każdego roku rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok następny. Dotychczas rząd miał na to czas do 15 czerwca, jednak w tym roku w związku z epidemią COVID-19 termin ten przesunięto na 31 lipca. Rząd 28 lipca przyjął propozycję podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. z 2600 zł do 2800 zł. Stawka godzinowa ma wzrosnąć z 17 zł do 18,30 zł.

RDS w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej, jaka będzie obowiązywała w 2021 r.

Jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska