Na terenie całej Polski trwają spotkania informacyjne w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego realizacją zajmuje się Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska. Ogólnopolska, ujednolicona kampania edukacyjna obejmująca wszystkie 2453 gminy, przynosi wymierne efekty: na portalach beneficjenta wojewódzkich funduszy zarejestrowało się około 200 tys. osób, część z nich już złożyła wnioski. Działania edukacyjno-informacyjne podnoszą świadomość mieszkańców
w zakresie problematyki ochrony i jakości powietrza oraz zachęcają do podjęcia koniecznych inwestycji. Z ponad 6,2 tys. złożonych wniosków najwięcej przyjęły ich wojewódzkie fundusze w Katowicach (824), Warszawie (701) oraz Gdańsku (631).

„Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” – to hasło będzie tematem przewodnim zbliżających się Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu (23-25 października). Premier Mateusz Morawiecki został zaproszony do debaty rozpoczynającej targi, podczas której omawiane będzie znaczenie inwestycji proekologicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– W obszarze ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga realizację wielu przedsięwzięć, wśród których trzeba wymienić termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, instalacje redukujące emisję w przemyśle i energetyce, odwierty geotermalne czy niskoemisyjny transport. Program „Czyste Powietrze” to kolejne, ogromne zadanie, którego podjął się Narodowy Fundusz. Uruchomienie naboru wniosków spotkało się z bardzo dobrym odzewem społecznym, o czym świadczy rosnąca z dnia na dzień  liczba składanych w regionach wniosków – mówi Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych nowo budowanych. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu „Czyste Powietrze” będą mierzone i oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Budżet programu „Czyste Powietrze” opiewa na 103 mld zł. Beneficjenci mogą otrzymać dotacje pokrywające od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 100 proc. kosztów. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł. Zakłada się, że program wesprze do 2029 r. około 4 mln właścicieli (lub współwłaścicieli) domów w Polsce.

Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza zostaną kompleksowo omówione podczas odbywających się w dniach 23-25 października br. w Poznaniu Targów POL-ECO SYSTEM. Wydarzenia przygotowane w organizowanej przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW EkoSferze przybliżą gościom najnowsze osiągnięcia dotyczące m.in. OZE, ekologicznych paliw węglowych, adaptacji miast do zmian klimatu. Przedstawione zostaną też działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego zawarto ponad 3,5 tys. umów na łączną kwotę 2,7 mld euro.

W zakresie ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin w dużych elektrowniach systemowych i dużych elektrociepłowniach, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE), budowę domów energooszczędnych, instalacje energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zakup bezemisyjnych środków transportu publicznego. Uzyskane efekty to m.in. roczna oszczędność 3,4 TWh energii oraz termomodernizacja 4,3 tys. budynków użyteczności publicznej.

Targi POL-ECO SYSTEM organizowane są na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu będą gościć Katowice. Na COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, zobowiązujące państwa-strony konwencji do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie ważnym elementem POL-ECO SYSTEM. Uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki środowiskowej i wziąć udział w dyskusjach na kluczowe tematy.

Organizacją logistyczną szczytu COP24 zajmą się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Decyzja o powierzeniu MTP tego zadania jest potwierdzeniem kompetencji firmy oraz bardzo wysokiej pozycji wśród organizatorów najważniejszych wydarzeń w Polsce.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 23-25.10.2018 r.

www.polecosystem.pl