Według informacji przekazanej przez kancelarię premiera posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.

Ministrowie zajmą się m.in. projektem autorstwa resortu energii dotyczącym zmian w Prawie energetycznym oraz niektórych innych ustawach. Propozycja przewiduje podniesienie z 30 do 100 proc. tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży całości wytwarzanej energii elektrycznej poprzez giełdy. Taką zmianę zapowiedział już w sierpniu minister energii Krzysztof Tchórzewski, co miało być reakcją na rosnące ceny rynkowe. Minister argumentował, że chce wyeliminować z handlu energią transakcje pozaparkietowe i zwiększyć w ten sposób przejrzystość rynku. Z kolei szefowa resortu technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz przekonywała, wprowadzenie 100-proc. obliga giełdowego „będzie miało istotny skutek cenowy jeżeli chodzi o energię elektryczną”.

Od początku br. obligo giełdowe, które oznacza obowiązkową sprzedaż energii za pośrednictwem giełdy, wynosi 30 proc. W 2017 r. obowiązywało obligo giełdowe na poziomie 15 proc. wyprodukowanej energii.

Projekt zakłada też wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w Unii Europejskiej tzw. Kodeksów Sieci i Wytycznych, które mają posłużyć budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej. Kolejna z proponowanych zmian - w tym przypadku w ustawie o gospodarce nieruchomościami - ma poprawić jakość usług dystrybucji energii elektrycznej.

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jak tłumaczy autor projektu, czyli resort przedsiębiorczości i technologii, celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do pilotażowego przetestowania programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do osób cierpiących na ubóstwo energetyczne. Model przewiduje ścisłą współpracę finansową miedzy rządem a samorządami.

Według szacunków Instytutu Badań Strukturalnych 12 proc. gospodarstw domowych w Polsce jest zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wśród budynków jednorodzinnych w większości są to gospodarstwa wykorzystujące paliwa stałe takie jak węgiel, drewno jako główne źródło ogrzewania.

Nowe prawo pozwoli uruchomić 180 mln zł, które zostały zarezerwowane w ubiegłorocznej noweli budżetu państwa do Funduszu Termomodernizacji i Remontów, na potrzeby wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych mniej zamożnych Polaków. Wsparcie w formie dotacji będzie dotyczyło przede wszystkim osób w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, które znalazły się na liście WHO najbardziej "zanieczyszczonych" smogiem aglomeracji.

W ramach projektu przewidziano m.in. mechanizm udostępnienia nieruchomości na potrzeby mikroinstalacji OZE (w tym paneli fotowoltaicznych). Gmina wspierająca takie przedsięwzięcie stanie się również właścicielem i operatorem takiej mikroinstalacji. Wyprodukowana energia elektryczna będzie mogła być wykorzystana przez gminę, w tym również na wsparcie rodzin, u których przedsięwzięcie niskoemisyjne jest niemożliwe do przeprowadzenia.

Ministrowie będą też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), przygotowanym przez resort finansów. Projekt wprowadza regulacje dotyczące opodatkowania bonów, a także ma służyć zmniejszeniu uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Temu ostatniemu ma służyć wprowadzenie progu w kwocie 10 tys. euro (42 tys. zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych, świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski. Do takiej wysokości podatnicy będą mogli, w myśl projektu, rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który ma usprawnić działanie KAS. Przewiduje on m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny). Zakłada również poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS, w przypadku postępowania skarbowego.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt przewiduje wprowadzenie sądowej kontroli decyzji konsulów w sprawach dot. odmowy wydania, unieważnienia lub cofnięcia wiz Schengen. Zgodnie z propozycją minister właściwy ds. zagranicznych będzie podejmował czynności za konsula w postępowaniu przed właściwym sądem administracyjnym (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie lub Najwyższym Sądem Administracyjnym). Projekt procedowany jest w związku z orzeczeniem prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2017 r. oraz pismem Komisji Europejskiej.

Ministrowie omówią również propozycję KPRM dotyczącą utworzenia Instytutu Europy Środkowej, który ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza. Ma również stanowić forum do dialogu i komunikacji na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Instytut ma powstać na mocy ustawy, w efekcie przekształcenia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie (IEŚW-IB). Nadzór nad nowo powołaną instytucją sprawować ma premier. KPRM liczy, że działalność instytutu doprowadzi m.in. do przygotowywania analiz, które będą pomocne dla zapewnienia prowadzenia jednolitej i skutecznej polityki międzynarodowej państwa.

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Istotą proponowanych rozwiązań jest umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. (PAP)

autorzy: Rafał Białkowski, Piotr Śmiłowicz, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Michał Boroń, Małgorzata Dragan