Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, przeciw było 2, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej, sporządzona w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r., zastąpi Europejską Konwencję o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Strasburgu 2 października 1992 r., która w stosunku do Polski weszła w życie 1 marca 2003 r. Zmiana Konwencji, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym

Zgodnie z uzasadnieniem w Europejskiej Konwencji o koprodukcji filmowej z 1992 r. jako podstawowy cel wskazano popieranie rozwoju europejskiej koprodukcji filmowej. Natomiast w wersji poprawionej – ze względu na rozszerzenie zakresu podmiotowego Konwencji na producentów z krajów pozaeuropejskich – jako cel Konwencji wskazano promowanie rozwoju międzynarodowej koprodukcji filmowej.

Ponadto w poprawionej Konwencji określenie "europejski utwór kinematograficzny" zostało zastąpione przez określenie "utwór kinematograficzny oficjalnie koprodukowany". Według projektodawców, poprzednia definicja "była niewystarczająco precyzyjna i oderwana od charakteru utworów wspieranych na gruncie Konwencji, które muszą mieć charakter koprodukcji. Dodatkowo w związku z poszerzeniem stosowania zmienionej Konwencji w pewnym zakresie na państwa pozaeuropejskie z udzielanego wsparcia nie zawsze będzie korzystał producent +europejskiego utworu kinematograficznego+".

W poprawionej Konwencji inaczej określone zostały także minimalne i maksymalne udziały koproducentów w produkcji utworu audiowizualnego konieczne do ubiegania się o wsparcie udzielane w ramach Konwencji. Przyjęto wkład 5 proc. zamiast 10 proc. całkowitych kosztów produkcji filmu przy koprodukcjach wielostronnych; przy dwustronnych koprodukcjach zaś wkład 10 proc. zamiast 20 proc. całkowitych kosztów produkcji filmu.

Zgodnie z uzasadnieniem ma to pozwolić na "poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów, także o podmioty o mniejszym potencjale ekonomicznym czy mniejszym poziomie zaangażowania finansowego w realizację konkretnego przedsięwzięcia filmowego". To rozwiązanie powinno również ułatwić dostęp do wsparcia udzielanego na podstawie poprawionej Konwencji mniejszym i średnim państwom europejskim - w tym producentom filmowym z Rzeczypospolitej Polskiej - a także sprzyjać tworzeniu koprodukcji z większą liczbą potencjalnych koproducentów pochodzących z różnych państw.

Projektodawcy wskazali również, że w Konwencji z 1992 r. jednym z warunków było, by koprodukcja "pomagała w utrwalaniu europejskiej tożsamości". Obecnie w poprawionej Konwencji przepis ten został zmodyfikowany – koprodukcja winna "przyczyniać się do promowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego".

Zmieniona została także procedura aplikacyjna w przypadku ubiegania się o wsparcie udzielane na podstawie poprawionej Konwencji. Wykreślono postanowienie o konieczności złożenia wniosku z kompletem dokumentów na dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć – obecnie termin ten został skrócony do miesiąca.

Ponadto w Konwencji z 1992 r. w definicji kwalifikowanego utworu kinematograficznego funkcjonowało ogólne sformułowanie, iż: "utwór kinematograficzny uważa się za europejski" m.in. jeżeli "odzwierciedla europejską tożsamość". "W poprawionej Konwencji nie pojawia się kryterium europejskości – wymienia się w trzech tabelach (adekwatnie dla fabuły, animacji i dokumentu) jedynie składniki związane z pochodzeniem określonych elementów związanych z daną produkcją audiowizualną z państw będących stronami poprawionej Konwencji.

Według projektodawców, ratyfikacja poprawionej Konwencji powinna być "pozytywnie odebrana przez partnerów społecznych – ułatwi ona rozwój współpracy producentów w dziedzinie produkcji filmowej oraz kontakty twórców z państw stron poprawionej Konwencji oraz państw pozaeuropejskich".

Konwencja weszła w życie 1 października 2017 r. Po przeprowadzeniu stosownej procedury polski rząd podjął uchwałę z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej). W dniu 18 lipca 2017 r., w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencję podpisał Janusz Stańczyk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy. (PAP)

autor: Daria Porycka