Za przyjęciem zmian w regulaminie opowiedziało się 57 senatorów, 28 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiana w regulaminie Senatu autorstwa senatorów PiS, przewiduje m.in. poszerzenie katalogu zachowań, za które marszałek może ukarać senatorów obniżeniem uposażenia bądź diety albo utratą prawa do otrzymywania diety.

Oprócz zachowań "uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Senatu lub jego organów" oraz przypadków naruszania swoim zachowaniem powagi Senatu "na jego posiedzeniu lub posiedzeniu jego organu" pociągnięciu do odpowiedzialności podlegać mają również zachowania senatorów naruszające "w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu".

Zmiana ta idzie w ślad za przyjęciem czerwcowej nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która wprowadziła naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu jako nową przesłankę ukarania parlamentarzysty.

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek może zarządzić ukaranie senatora obniżeniem uposażenia lub diety "o kwotę nieprzekraczającą połowy miesięcznego odpowiednio uposażenia lub diety, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące". Marszałek może też zarządzić utratę prawa senatora do diety parlamentarnej. Od zarządzenia marszałka senatorowi przysługuje odwołanie do prezydium Senatu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

W piątkowym głosowaniu przyjęto poprawkę doprecyzowującą, że przepisy regulaminu mówiące o tym, że marszałek Senatu może ukarać senatorów uniemożliwiających pracę Senatu lub naruszających swoim zachowaniem powagę Senatu, stosuje się również w przypadku sytuacji na posiedzeniu Senatu lub senackiej komisji, w których senator przywołany został "do porządku z zapisaniem do protokołu".

Druga przyjęta poprawka ujednolica termin wejścia w życie części zmian regulaminu (przepisów mówiących o poszerzeniu katalogu zachowań, za które marszałek Senatu może ukarać senatorów) z terminem wejścia w życie nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Senatorowie odrzucili wszystkie poprawki złożone przez senatorów opozycji.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu to przewodniczący senackciej komisji - w przypadkach, w których przedmiotem jej obrad mają być informacje niejawne - będzie decydował o utajnieniu obrad. Obecnie decyzję o utajnieniu obrad lub odbyciu posiedzenia niejawnego musi podjąć cała komisja - na wniosek marszałka Senatu, przewodniczącego lub co najmniej 3 członków komisji.

Nowe przepisy regulaminu przyznają marszałkowi Senatu prawo do samodzielnego nadawania, w drodze zarządzenia, statutu Kancelarii Senatu. Dotychczas proponowany przez marszałka statut musiał być zaopiniowany przez prezydium Senatu oraz komisję regulaminową, etyki i spraw senatorskich. Zmiana ta - według załączonego uzasadnienia - "zmierza do ujednolicenia regulaminowych kompetencji marszałków obu izb Parlamentu w zakresie nadawania statutu kancelariom Sejmu i Senatu".(PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska