„We współpracy z przedstawicielami samorządów pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą w skuteczny sposób zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i przyniosą realne oszczędności. Nadmierna biurokracja generuje bowiem koszty w postaci dodatkowych godzin pracy, a to przekłada się na konkretne efekty wycenione w pieniądzu" - powiedziała Czerwińska.

Dodała, że na potrzebę zmian w samorządach wskazywały też wnioski z przeprowadzonej przez nas analizy wśród jednostek samorządu terytorialnego czy sygnały z regionalnych izb obrachunkowych. "Za nami już pierwszy etap prac zespołu (ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzą oprócz urzędników MF także przedstawiciele sześciu organizacji samorządowych - PAP) i konkretne propozycje zmian" – poinformowała.

MF wyjaśnia, że pierwszymi efektami prac zespołu są propozycje zmian w trzech rozporządzeniach: w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

"To pierwsze nasze propozycje i nie zamierzamy na nich poprzestać. Jesteśmy w trakcie prac, które są po to, żeby z jednej strony zrezygnować z niepotrzebnych już obowiązków, a z drugiej, żeby wspierać samorządy i pozwalać im pełniej niż dotychczas decydować o ich finansach, o szczegółowości sprawozdawczości, o zarządzaniu swoim długiem" – tłumaczy odpowiedzialny za współpracę z samorządami wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Przygotowane zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej, gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej. MF wyjaśnia, że konsekwencją wejścia w życie zmienianych rozporządzeń będzie stworzenie możliwości decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporządzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych, co umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie.

"Szybkie wypracowanie pierwszych rozwiązań było możliwe dzięki konstruktywnej i dobrej współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy, aby proponowane zmiany miały zastosowanie już do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019" – zapewniła Czerwińska.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że w ramach Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych pracowano nad kwestią wcześniejszej spłaty długu samorządów. Możliwość ta była dotychczas mocno ograniczona przepisami i stanowiła istotny problem nie tylko z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, ale także całego sektora finansów publicznych. Przygotowana zmiana przepisów zmierza do zracjonalizowania zadłużania się samorządów.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje między innymi wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. Wpłynie to również na racjonalizację gospodarki finansowej i jednocześnie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi" - tłumaczy MF.