Rzecznik podnosi, że brak regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego stanowi problem.

RPD sygnalizował to zagadnienie poprzedniemu ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi w październiku ub.r. Teraz zwrócił się do nowego ministra o informację na temat zaawansowania prac nad zmianą przepisów.

Z przekazanych wcześniej RPD informacji wynikało bowiem, że resort zdrowia podziela stanowisko, iż istnieje konieczność szerszej regulacji zagadnienia. Zgodnie z deklaracjami resortu problem miał zostać poddany szerszej analizie i omówiony podczas konsultacji toczących się w związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przepisy prawa regulujące zagadnienie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi wymagają zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta na udzielenie mu świadczenia. W przypadku pacjenta powyżej 16. roku życia wymagana jest także jego zgoda. W sytuacji sprzecznych oświadczeń woli pacjenta i jego przedstawiciela wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Przepisy określają wyjątek w odniesieniu do lekarza, który może bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego udzielić świadczenia zdrowotnego jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

RPD podnosił jesienią w piśmie do MZ, że w sytuacji braku przedstawiciela ustawowego dziecka w miejscu wezwania i jednoczesnej niemożności skontaktowania się z tą osobą, ratownicy medyczni mogą przeprowadzić jedynie badanie małoletniego pacjenta – o ile obecny jest jego opiekun faktyczny i wyrazi na to zgodę.

Według Rzecznika, w myśl obecnych przepisów, każde działanie uznawane za udzielenie świadczenia zdrowotnego bez uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego dziecka nie będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl