BULiGL to bezpośredni spadkobierca i kontynuator planowania leśnego, sięgającego swymi początkami czasów II Rzeczpospolitej, kiedy kształtowało się państwowe urządzanie lasów. Do 1956 r. realizowano to w ramach administracji Lasów Państwowych, by w 1956 r. utworzyć odrębną jednostkę – Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, przekształcone w 1973 r. w Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W latach 90. BULiGL zaliczono do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Od ponad 60 lat zatem Biuro pozostaje w służbie polskich lasów, wytyczając kierunki w ich urządzaniu i uczestnicząc w rozwoju leśnictwa w Polsce.

Ustawowo powierzono BULiGL wykonywanie okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku zgromadzonych danych. Biuro wykonuje również zadania monitoringu przyrodniczego, ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacje obszarów Natura 2000 oraz inne opracowania związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska. Realizuje dokumentacje geodezyjne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej, a także zaawansowane rozwiązania informatyczne. Konsekwencją tych prac jest nowoczesny Bank Danych o Lasach wszystkich form własności, którego BULiGL jest autorem i wykonawcą. Jego celem jest dostarczanie informacji o terenach leśnych na potrzeby rządu, administracji państwowej i samorządowej, nauki oraz udostępnianie społeczeństwu informacji o lesie. Bank Danych o Lasach prezentuje i udostępnia informacje poprzez portal internetowy www.bdl.lasy.gov.pl.

BULiG jest dziś nie tylko wiodącą w Polsce jednostką w zakresie urządzania lasu, lecz także w wytyczaniu kierunków wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce urządzeniowej. Posiadając nowoczesny sprzęt pomiarowy i rejestrujący (terminale przenośne, GPS, elektroniczne średnicomierze, wysokościomierze, dalmierze laserowych), stosując nowoczesne metody pozyskiwania informacji o terenie, takie jak ortofotomapy lotnicze i satelitarne czy lotnicze skanowanie laserowe (LIDAR), a także dysponując kadrą profesjonalistów: leśników, geodetów i kartografów, przyrodników, siedliskoznawców i informatyków, ma potencjał do szybkiego i fachowego wykonywania przedsięwzięć o znacznej skali oraz podejmuje systematyczne starania zmierzające do doskonalenia jakości wykonywanych zadań i rozwoju technologii prac z zakresu planowania w leśnictwie.

Adam Wasiak