Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z Polską Normą na podstawie ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. PKN opracował system nadzoru nad przyznawaniem <br> i stosowaniem Znaku Zgodności z Polską Normą. Jest on odpowiednikiem znaków zgodności stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej takich jak np. niemiecki DIN Geprüft, francuski NF czy brytyjski BSI Kitemark.

Znak Zgodności z Polską Normą
Znak Zgodności z Polską Normą jest zastrzeżonym znakiem, przyznawanym i stosowanym zgodnie z zasadami systemu certyfikacji nadzorowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak ten wskazuje na to, że istnieje potwierdzone certyfikatem przyznawanym przez stronę trzecią zaufanie, iż dany wyrób wykazuje zgodność z określoną normą lub normami przyjętymi dla tego wyrobu. Aktualna Polska Norma stanowiąca podstawę certyfikacji wyznacza pewien poziom, który wyrób certyfikowany osiąga, spełniając wymagania – poziom „firmowany” certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej kompetentnej do przeprowadzenia oceny. Oznaczenie przez producenta wyrobu znakiem zgodności jest bardziej wiarygodne dla odbiorcy od deklaracji zgodności wystawionej wyłącznie przez jego producenta.

Certyfikacja
Certyfikacja jest to atestacja przez stronę trzecią w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów zarządzania lub osób. Inaczej rzecz ujmując, jest to potwierdzenie za pomocą oceny dokonanej przez niezależną i bezstronną jednostkę (stronę trzecią), że przedmiot oceny, którym może być m.in. wyrób, spełnia wyspecyfikowane wymagania dokumentu odniesienia (normy, specyfikacji technicznej,aprobaty itd.). Certyfikacja dobrowolna oznacza, że producent poddał się procedurze atestacji dobrowolnie, a nie został do tego zobligowany przez przepisy prawa.

Wymagania dotyczące pojemników określonych w Polskich Normach:

1. Dla pojemników ruchomych opróżnianych metodą „klasyczną”: Norma wieloczęściowa PN-EN 840 Ruchome pojemniki na odpady:
− Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych – Wymiary i konstrukcja
− Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych
– Wymiary i konstrukcja
− Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych
– Wymiary i konstrukcja
− Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych
– Wymiary i konstrukcja
− Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań
− Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika
2. Dla pojemników opróżnianych od dołu za pomocą systemu HDS:
Norma wieloczęściowa PN-EN 13071 Unoszone pojemniki na odpady o pojemności
do 5 000 l, opróżniane od dołu:
− Część 1: Wymagania ogólne
− Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu
− Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu
3. Dla obudów poprawiających estetykę oraz zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem:
• PN-EN 15132:2007 Obudowy zewnętrzne na ruchome pojemniki na odpady o pojemności do 1700 l – Wymagania eksploatacyjne
i metody badań

Polski Komitet Normalizacyjny w każdym z podanych zakresów przeprowadził już certyfikację zakończoną wydaniem Certyfikatu PN uprawniającego producenta do oznakowania pojemników Znakiem PN. Więcej informacji o posiadających certyfikaty PN oraz sposobie przeprowadzania certyfikacji można przeczytać na stronie www.pkn.pl/uslugi/certyfikacja.

Mamy nadzieję, że zaistnienie Znaku PN w obszarze dot. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów posłuży producentom do oferowania wyrobów zgodnych z podanymi powyżej Polskimi Normami. Certyfikaty PN proponowane przez PKN pomogą także producentom i nabywcom pojemników w procesie sprzedaży dzięki wprowadzeniu elementu zaufania zarówno do wyrobu (jakość i funkcjonalność potwierdzona certyfikatem), jak i jego producenta (certyfikacja z własnej woli) oraz określeniu obiektywnych kryteriów technicznych rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych (Polska Norma).

Polski Komitet Normalizacyjny