Za przyjęciem noweli głosowało wszystkich 429 obecnych na sali plenarnej posłów.

Nowela przewiduje podniesienie poziomu pomocy na zakup mieszkania o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość pomocy finansowej na zakup mieszkania nie może jednak przekroczyć jego ceny.

Nowelizacja ustawy o repatriacji wprowadza także określenie "najbliższej rodziny repatrianta"; są nią małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem.

Nowela wprowadza też definicję "kandydata na repatrianta". Kolejnym wprowadzanym rozwiązaniem jest zapis o możliwości uznania za repatrianta osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Polski jako małżonek repatrianta. Ponadto zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pomocą finansową objęte zostaną całe rodziny repatriantów, a nie jej poszczególni członkowie.

Zmiany w ustawie o repatriacji uzależnią też wysokość dotacji z budżetu państwa, przekazywanej gminie zapewniającej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, od metrażu oraz miejsca położenia nieruchomości.

Jednocześnie, nowela przewiduje rezygnację ze świadczenia w wysokości 200 zł, wypłacanego dotychczas repatriantom przebywającym w ośrodkach adaptacyjnych, na rzecz udzielania im pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Nowe przepisy stwarzają ponadto możliwość dopraszania do udziału w pracach Rady do Spraw Repatriacji przedstawicieli urzędów administracji rządowej lub samorządowej.

Nowela zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten - jak wskazują projektodawcy - powodował brak możliwości przyjazdu do Polski w ramach repatriacji osób, które spełniając pozostałe warunki repatriacji, a nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

Sejm przyjął jednocześnie dwie poprawki wprowadzone podczas drugiego czytania ustawy. Zmienione zostały m.in. przepisy modyfikujące warunki ubiegania się o Kartę Polaka, które eliminują przesłankę posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę starającą się o Kartę, jedno z jej rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków, pozostawiając w to miejsce jedynie przesłankę polskiej narodowości. Na wniosek klubu PiS do noweli wprowadzono przepis, zgodnie z którym w postępowaniach w sprawie przyznania Karty Polaka będących w toku w dniu wejścia w życie noweli "stosuje się przepisy dotychczasowe".

Posłowie poprawili również - na wniosek klubu Nowoczesnej - przepis dot. vacatio legis ustawy. Zamiast - jak proponowano pierwotnie - po 2 dniach, nowela wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.(PAP)

autor: Marceli Sommer