Tantiemy jako wynagrodzenie członka zarządu

| Aktualizacja:

Członkowie zarządu spółki akcyjnej czy spółki z o.o. mogą otrzymać za wykonywanie czynności zarządczych wynagrodzenie w postaci udziału w zysku spółki, czyli tantiemy. Przyznanie członkom zarządu wynagrodzenia w postaci tantiem nie jest jednak korzystne dla spółki. Wynagrodzenie to nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członków zarządu spółki akcyjnej może obejmować również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. Pomimo braku wyraźnych regulacji ustawowych nie ma przeszkód, aby w podobny sposób skalkulować wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. Tego rodzaju gratyfikacje określa się mianem tantiem.

Przychód członka zarządu

Udział w zysku nie stanowi w omawianym przypadku prawa do dywidendy, lecz jest częścią należności za wykonywanie czynności zarządczych w spółce. Z tego względu tantiemy nie mogą być opodatkowane jako przychód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, nawet jeżeli osoby do nich uprawnione są jednocześnie akcjonariuszami lub udziałowcami. Zdanie to podziela Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 września 2008 r. (nr IBPB2/415-1158/08/MM):  Wypłata tantiem z zysku władzom spółki jest bezpośrednio związana z ich zasiadaniem w zarządzie, a nie z posiadanymi akcjami. Tym samym uzyskanego przychodu nie można zakwalifikować jako przychodu z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (...). Członkowie zarządu otrzymali bowiem tantiemy na podstawie art. 378 § 2 k.s.h., a nie na podstawie tytułów prawnych w postaci posiadanych akcji. Gdyby więc członkowie zarządu nie zasiadali w zarządzie spółki, powyższe prawo do udziału zysku by im nie przysługiwało.

Powstaje jednak pytanie - do jakiego źródła przychodów tantiemy należą?

Odpowiedź na nie zależy od stosunku prawnego, w ramach którego są wypłacane. Jeżeli udział w zysku stanowi część wynagrodzenia pracowniczego, to powiększy przychody członka zarządu ze stosunku pracy ( art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

W innych przypadkach stanie się przychodem z działalności wykonywanej osobiście ( art. 13 pkt 7 albo pkt 9 ustawy o PIT).

Koszt spółki

Z punktu widzenia podatkowego przyznanie członkom zarządu prawa do tantiem nie jest korzystne dla spółki. Ta część wynagrodzenia jest bowiem finansowana z zysku, a to oznacza, że wydatek nie może być uwzględniony w kosztach podatkowych jednostki, ponieważ został poniesiony już po opodatkowaniu jej dochodu.