Ustawa o pracownikach samorządowych

Książka zawiera obszerny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, wzbogacony licznymi przykładami i wzorami dokumentów oraz ujednoliconą przez redakcję treścią ustawy. Komentarz skierowany jest zwłaszcza do pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W publikacji m.in.:

 • wymagania przy zatrudnianiu i naborze pracowników na szczeblu samorządowym
 • nawiązanie stosunku pracy oraz zmiany tego stosunku
 • obowiązki i uprawnienia pracownika samorządowego

Ustawa o służbie cywilnej

Komentarz do zmian w ustawie, które dotyczą nowych zasad obsadzania wyższych stano­wisk, zakładają zastąpienie otwartego i kon­kurencyjnego naboru powoływaniem oraz przekształcają organizację samej służby cywilnej. Autor wyjaśnia w komentarzu wszelkie wąt­pliwości interpretacyjne, jakie już się pojawi­ły i jeszcze mogą się pojawić w stosowaniu zmienionych przepisów.

W publikacji m.in.:

 • zmiany w organizacji służby cywilnej
 • rada Służby Publicznej
 • nowe zasady obsadzania wyższych stanowisk
 • wynagrodzenia oraz inne świadczenia przysługujące członkom korpusu służby cywilnej

VAT w samorządach

1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady odlicza­nia VAT przez samorządy. Publikacja oma­wia najważniejsze zmiany w tym zakresie, a także na przykładach konkretnych inwe­stycji realizowanych przez JST i ich jednost­ki podległe opisuje konsekwencje nowych przepisów ustawy przy jednoczesnym wy­raźnym zaznaczeniu ewentualnych różnic w tym zakresie. W niektórych przypadkach autorzy pokusili się o dokonanie oceny ce­lowości konkretnych przepisów. W innych koncentrowali się na samym ich stosowaniu.

W publikacji m.in

 • nowe zasady odliczania VAT przez samorządy w zakresie: centralizacji rozliczeń VAT
  w samorządach oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących obliczania proporcji
 • konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów na przykładach konkretnych inwestycji realizowanych przez JST i ich jednostki podległe
 • najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

Zamów Biblioteczkę samorządowca

Dane zamawiającego

Dane do faktury VAT