W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, będzie można korzystać z pracy tej samej osoby przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Nie będzie już możliwości dalszego korzystania z pracy pracownika tymczasowego poprzez zmianę agencji zatrudnienia, która kieruje go do pracy.Powyższe ograniczenie dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest skierowanie pracownika tymczasowego do pracy w celu zastępstwa. Wtedy będzie on mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy maksymalnie przez 36 miesięcy. Jednak po tym czasie czeka go 36-miesięczny okres karencji.W przypadku osób już zatrudnionych, okres 18 miesięcy będzie liczony od 1 czerwca 2017 r. Dla przykładu, umowa zawarta od 1 stycznia 2017 r. na okres 18 miesięcy, będzie – od dnia wejścia w życie ustawy – wliczana do limitu 18 miesięcy przez pozostałe 13 miesięcy. Bieg 36-miesięcznego okresu, w ciągu którego będzie możliwe zatrudnianie pracowników co do zasady tylko przez 18 miesięcy, rozpoczyna się od nowa 1 czerwca 2017 r.

Nowe ograniczenia w istotny sposób rzutują na organizację pracy z wykorzystaniem pracowników tymczasowych. Będą wymagały albo częściowej rezygnacji z pracy tymczasowej, albo zorganizowania pracy w taki sposób, aby konkretne osoby nie wykonywały jej na rzecz tego samego pracodawcy przez okres dłuższy, niż wskazany w ustawie,. W niektórych przypadkach można to tak zorganizować, w szczególności w przypadku grup kapitałowych, w ramach których funkcjonuje więcej niż jeden podmiot będący pracodawcą. Poza omówionymi powyżej, do najważniejszych zmian z punktu widzenia pracodawcy użytkownika należą obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową oraz obowiązek niezwłocznego informowania na piśmie agencji pracy tymczasowej o zmianie regulaminów wynagradzania.

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Angelika Stencel
tel.: 22 482 41 39
e-mail: angelika.stencel@infor.pl

Organizator


Partner merytoryczny