Nominacje w pierwszej kategorii konkursu Economicus

Economicus 2016 zmierza w kierunku rozstrzygnięcia. Dziś prezentujemy książki nominowane do nagrody w kategorii – książka promująca wiedzę ekonomiczną. Oto dziesiątka, naszym zdaniem, najlepszych. Zwycięzcę poznamy 20 maja podczas uroczystej gali na Warszawskich Targach Książki.

I kategoria - książka poruszająca szeroko rozumianą tematykę ekonomiczną, napisana przez autora polskiego lub mająca swoją pierwszą publikację na polskim rynku wydawniczym

„Królowie innowacji w usługach finansowych”

W książce znajdziesz wywiady z twórcami, właścicielami lub prezesami pięciu firm świadczących usługi finansowe. Nad fenomenem tej szczególnej polskiej innowacyjności zastanowimy się więc wspólnie z Wojciechem Sobierajem (Alior Bank), Mateuszem Morawieckim (BZ WBK), Marcinem Pióro (Cinkciarz.pl), Sławomirem Lachowskim (mBank) oraz Jakubem Zabłockim (XTB). Natomiast rozmowa z Markiem Rosińskim — partnerem zarządzającym kancelarii Baker & McKenzie — pokazuje, co trzeba w Polsce zmienić, aby eksplozja innowacyjności nastąpiła w całej gospodarce.

„Ekonomia wolności”

"Książka jest mi bardzo bliska ideowo i uważam, że tego typu publikacji powinno być jak najwięcej, choćby po to, by kształtować myślenie Polaków (zwłaszcza młodego pokolenia) i przygotować ich do niechybnych zmian, które muszą nastąpić w przyszłości." – prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki Dziś doszło do sytuacji, kiedy państwo w przeszło 50% decyduje za swoich obywateli, co jest dla nich dobre i czego potrzebują. Ludzie stali się dla polityków stadem głupców, niepotrafiących umiejętnie dysponować swoją pracą, dochodem, własnością oraz samymi sobą. Urzędnikami państwowymi (włączając w to polityków) zostają najczęściej ci, którzy nie potrafią odnaleźć się w gospodarce rynkowej, oraz ci, dla których najważniejsze są stabilność zatrudnienia i posada z „polecenia”, czyli w dużej mierze życiowi nieudacznicy lub cwaniacy.
Grzegorz Hoppe jest doktorem nauk ekonomicznych, a w swoich badaniach zajmuje się takimi obszarami jak społeczna odpowiedzialność biznesu i konsumentów, zrównoważony rozwój, natura ludzkiego działania oraz filozofia ekonomii. Jest zarówno praktykiem gospodarczym, od dwudziestu lat zarządzającym przedsiębiorstwem, jak i osobą związaną z nauką.

„Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia”

Książka ta jest niezbędnym antidotum na dominację nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co można uznać za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekładając się zarazem na kosztowne, zagrażające trwałą stagnacją czy nawet recesją, błędy w przyjmowanych podstawach polityki społeczno-gospodarczej.
Kazimierz Łaski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teorię ekonomii. Przedstawia ekonomię zakorzenioną w niedocenianej wciąż (zwłaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na użyteczność tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

„Dobra publiczne: wczoraj – dziś – jutro”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościła na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęły na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miały wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym błędem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, kształtujące się m.in. pod wpływem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów – badaczy tej problematyki.

„Rewolucja energetyczna”

Książki o systemie energetycznym, zasobach i środowisku w większości dzielą się na dwie kategorie: tak fachowe i trudne, że nikt poza jajogłowymi ekspertami nie jest w stanie przez nie przebrnąć, oraz nadmiernie uproszczone i tym samym nie dające prawdziwego zrozumienia tematu. „Rewolucja Energetyczna” to książka napisana przez fizyka i analityka megatrendów, od lat zajmującego się tą tematyką, ale też trenera prowadzącego szkolenia z wystąpień publicznych. To pełna wiedzy książka, dająca dogłębny wgląd w sytuację energetyczną świata i Polski, ale równocześnie zaskakująco wciągająca i pobudzająca emocjonalnie lektura. Ta zarówno pełna wiedzy, jak i serca opowieść jest tym bardziej przejmująca, że nie jest fikcją, lecz bazującym na faktach opisem świata, w którym żyjemy. To, o czym pisze autor to prawdopodobnie największa opowieść w historii ludzkości, a waga poruszanej w książce tematyki jest nie do przecenienia.

„Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu „

Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany w 2007 r. na rynkach finansowych w USA, szybko i z dużą siłą ujawnił się w różnych częściach świata. Objął swym zasięgiem wiele sektorów gospodarki oraz przedsiębiorstw w nich działających, a jego skutki są odczuwane do dzisiaj. Kryzys ten dotknął także wiele polskich przedsiębiorstw. Stał się zarówno poważnym zagrożeniem ich egzystencji oraz kontynuacji dotychczasowej linii rozwoju, jak i impulsem do zmian oraz przekształceń. Podstawowe pytanie, na jakie szukaliśmy odpowiedzi, podejmując nowatorskie badania naukowe, dotyczyło zachowań polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu (tj. lat 2007-2013). Staraliśmy się zbadać, jak kryzys był postrzegany przez zarządy tych ugrupowań gospodarczych, jak przełożył się na ich wyniki i pozycję rynkową, jak nań zareagowały.

„Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego”

Problematyka niniejszej monografii jest związana z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wybranymi zmianami ich zachowań, a także związków z konkurencyjnością. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią ponad 99% podmiotów gospodarczych aktywnie funkcjonujących w polskiej gospodarce. Pracujący w tym sektorze to około 70% ogółu pracujących Polaków. Z tego chociażby względu sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w sposób decydujący wpływa zarówno na tempo rozwoju całej gospodarki, jak i poszczególnych regionów.
Punktem wyjścia podjętych rozważań w monografii było przyjęcie założenia tym, iż spowolnienie gospodarcze w Polsce obserwowane w latach 2009-2013 wywołało konieczność wprowadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach określonych zmian ich zachowań. Zmiany te wpływały na ich rozwój i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Zmiany te skutkowały także podejmowaniem określonych działań dostosowawczych w wybranych obszarach funkcjonowania MSP. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych i udzielenia na nie odpowiedzi, czego efektem jest określona struktura niniejszego opracowania.

„Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna”

Czy rynki finansowe, w tym szczególnie sektor bankowy, należy traktować jako zjawisko pozytywne, czy też - z uwagi na fakt, iż nie stronią one od ryzyka (niekiedy na ogromną skalę) - należy silnie eksponować ich chciwość, skutkującą m.in. pozbawianiem ludzi zgromadzonych w nich pieniędzy? Czy rację mają ci, którzy uważają, że bankowość (w tym pieniądz) - obok ognia i koła - należy do trzech najważniejszych pozytywnych odkryć ludzkości, czy też rację przyznać należy raczej Thomasowi Jeffersonowi, twierdzącemu, że "bankowość jest bardziej niebezpieczna niż zawodowe armie"? Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości należy stwierdzić, że - czego dowodzi historia gospodarcza świata - pozytywny wkład bankowości w rozwój nie tylko gospodarczy, lecz także cywilizacyjny ludzkości jest niepodważalny. Jednak jak to w świecie realnym bywa, "aby osiągnąć plusy, trzeba zaakceptować minusy".

„Prawo i ekonomia stabilności finansowej”

O polityce i nadzorze makroostrożnościowym napisano dotychczas niewiele, ponieważ instytucje te są dość nowe w systemie prawnym UE. Większość rozważań podejmowano z perspektywy ekonomicznej, poruszając kwestie prawne tylko powierzchownie. Problemy te stają się wyraźne dopiero w ujęciu ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics), w tym ekonomii instytucjonalnej. Ogromna złożoność i niepewność stosowania regulacji w badanym obszarze wynika przede wszystkim z faktu, że poszczególne rozwiązania wdrażano w różnym czasie.

„Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw”

Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013.

Kontakt organizacyjny:

Anna Beczek
tel. +48 22 530 42 69
e-mail: anna.beczek@infor.pl

Współpraca partnerska:

Anna Bielecka
tel. +22 530 42 76
e-mail: anna.bielecka@infor.pl

Organizator


Patron Honorowy Konkursu