wezwanie z sądu - pomocy

Wiadomości ze starego forum Gazety Prawnej
niewinny wrobiony

Postautor: niewinny wrobiony » 25 kwie 2005, o 00:00

Mam problem dostałem wezwanie do sądu jako świadek. Kupiłem od faceta towar na aukcji internetowej (on narobił potem jakiś przewałów ludzie powpłacali mu pieniądze na konto a on nie wysłał im towaru)przeprowadzona transakcja odbyła się bez problemów tzn. wpłaciłem mu pieniądze na konto i otrzymałem to co chiałem. Byłem przesłuchiwany już na policji i nic więcej nie powiedziałam bo co mam jeszcze na ten temat wiedzieć???? Jak się mogę z tego wyplątać? Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu.... miejscowaość do której zostałem wezwany leży na pomorzu a ja jestem ze śląska (mam na utrzymaniu bezrobotną żonę i dziecko). A może jest jakaś możliwość aby spisał moje zeznania sąd w miejscowości w której mieszkam ???? Proszę o pomoc....
Reklama

elik

Postautor: elik » 25 kwie 2005, o 00:00

Jak się mogę z tego wyplątać?

Obawiam się, że wyplątać się z tego nie możesz. Przeczytaj - na wezwaniu jest informacja co grozi w razie nie stawienia się na wezwanie.

Ale możesz otrzymać zwrot kosztów tego stawienia się na rozprawę, na podstawie zaświadczenie o wysokości zarobku za 1 dzień wystawionego przez pracodawcę i przedłożonego w sądzie. Zwrot kosztów przejazdu odbywa się jak sądzę na podstawie dostarczonego biletu.

pablool

Postautor: pablool » 25 kwie 2005, o 00:00

Art. 619 par. 1 kpk stanowi, iż "Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki (w postępowaniu karnym - pablool)wykłada tymczasowo Skarb Państwa.Do wydatków tych na podstawie art. 618 1 pkt 7 należą należnosci świadków.
Z kolei, sposób ustalania i przyznawania należności świadka reguluje dekret z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
I tak dekret ten mówi, że:

Art. 2. 1. Świadkowi na jego żądanie może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 1.000 zł dziennie.


Art. 3. 1. Świadek zamieszkały w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany, może żądać wypłaty mu strawnego i zwrotu kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem.

2. Sąd może przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności.
3. Strawne wypłaca się świadkowi w wysokości 300 zł dziennie w przypadku, jeżeli pobyt w sądzie i podróże w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin.


Art. 4. 1. Za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

2. W przypadku gdy kilku świadków korzystało z jednego pojazdu na wspólny koszt, przyznaje się każdemu z nich część kosztów na niego przypadającą.


Art. 5. Świadkowi, jeżeli nie zostanie on zwolniony przez sąd w dniu, na który został wezwany, służy także prawo do zwrotu poniesionych faktycznie kosztów noclegu w wysokości do 300 zł za nocleg.


Art. 6. 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 2-5 służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby przesłuchana nie została.

2. W przypadkach, gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych art. 2-5 będzie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, natenczas przyznaje się jej te należności tylko raz.
3. Świadkom, którzy zgłosili się bez wezwania sądu, należności przewidziane w art. 2-5 mogą być przyznane tylko w przypadku, jeżeli zostali przez sąd przesłuchani.


Art. 7. 1. Sąd może przyznać należności określone w art. 3-6 także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć do sądu bez opieki osoby mu towarzyszącej.

2. W warunkach przewidzianych w ust. 1 sąd może przyznać zwrot kosztów przejazdu odpowiednim w danym przypadku środkiem transportu także osobom zamieszkałym bliżej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej.


Art. 8. Przepisów art. 2-7 nie stosuje się do świadków pozostających w czynnej służbie państwowej, cywilnej lub wojskowej, jeżeli powołani zostali do zeznawania w związku z pełnieniem służby. W tych przypadkach świadkowi służy prawo do należności przewidzianych w obowiązujących przepisach dla pracowników państwowych w razie pełnienia czynności poza zwykłym miejscem służbowym.

Z powyższego wynika, ze musi sie Pan zwrócić do Sądu o zwrot odpowiedich kosztów!!!!!

pablool

Postautor: pablool » 25 kwie 2005, o 00:00

C.D.
Postępowanie.


Art. 14. 1. Świadkowie i biegli powinni zgłosić żądanie przyznania im przypadających należności po wykonaniu swego obowiązku w tym samym dniu, a jeżeli byli wezwani na rozprawę najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozprawy.

2. Osoby, które nie zgłosiły żądania w terminie zastrzeżonym w ust. 1, tracą prawo do wynagrodzenia. Osoby wezwane powinny być o tym uprzedzone.


Art. 15. 1. Należności świadków, biegłych i stron przyznaje i ustala sąd, a na rozprawie przewodniczący kompletu orzekającego. W przypadkach zgłoszenia żądania po zamknięciu rozprawy należności może przyznać i ustalić także kierownik sądu.

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie w razie niemożności niezwłocznej wypłaty - należność przekazuje się pocztą bez obciążenia opłatą pocztową świadka,

niewinny wrobiony

Postautor: niewinny wrobiony » 25 kwie 2005, o 00:00

- jak mam wyliczyć dzienny zarobek, jeżeli prowadzę działalność gospodarczą?

- zostaną zwrócone koszty dojazdu samochodem ? jeżeli tak na jakiej podstawie ?

Julka

Postautor: Julka » 26 kwie 2005, o 00:00

Na szkoeniu mielismy zajęcia z Sędzią i od nie jwiem że jest możliwość przesłuchania ciebie w najblizszym sądzie jednak uprzednio musisz zadzwonić i poinformować ich o tym a oni muszą w pobliskim dla ciebie sądzie przygotowac osoba. To jest prawda i nie będziesz musiał jeździć. Pozdrawiam

pablool

Postautor: pablool » 26 kwie 2005, o 00:00

Nie zgadzam się z Panią Julką. Oczywiście, zgodnie z art. 396 par. 2 kpk sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okregu śwaidek przebywa (tzw. pomoc sądowa). Jest to jednak wyjątek od zasady i sąd korzysta z takiej mozliwości w szczególnych wypadkach. Zasadą jet bowiem, że skład orzekający powinien się zapoznać z dowodami (w tym wypadku z przesłuchania świadka) - bezpośrednio. Nie sądzę by dla Pana sąd robił taki wyjątek.

Pyta się pan jak wyliczyć dzienny zarobek? Nic trudnego, wystarczy wziąć swoją roczną deklaracje podatkową i wskazany w niej dochód podzielić przez 365 dni. Oczywiście do żądania przyznania należności świadka należy dołączyć kopię tej deklaracji, a w żądaniu opisać sposób jego wyliczenia.
Pyta się pan czy moze podróżować do sądu samochodem. Jak wynika z zrt. 4 ust. 1 powołanego dekretu, za koszty podróży uznaje się - co do zasady - koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej,a jako wyjątek - w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji. Jeżeli zatem nie ma Pan możliwości dojechać do sądu pociągiem lub autobusem, to myśle ze może Pan jechać samochodem.
Jeżeli zdecyduje się Pan podróżować którymś ze środków transportu masowego to proszę zachować bilet, który powinien Pan załączyć jako dowód do żądania. W takiej sytuacji aby obliczyć należną za podróż kwotę nalezy cenę biletu pomnożyc przez 2, należy sie bowiem zwrot kosztów w dwie strony. Jeżeli jednak zmuszony będzie Pan podróżować samochodem, to sposób wyliczenia podaje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że "Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:
1) 0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
2) 0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;
3) 0,2161 zł - dla motocykla;
4) 0,1297 zł - dla motoroweru".
I ma Pan sposób wyliczenia kosztów podróży.Przypominam, ze służy Panu też strawne (dieta, którą wypłaca się świadkowi w wysokości 300 zł dziennie w przypadku, jeżeli pobyt w sądzie i podróże w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin. I w ten sposób ma Pan wyliczone wszystkie koszty.Proszę jednak pmiętać, że żądanie, jak każde pismo procesowe w postępowaniu karnym powinno zgodnie z art.119 kpk, powinnno zawierać : 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy (sygnatura akt)
2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
4) datę i podpis składającego pismo.


pablool

Postautor: pablool » 26 kwie 2005, o 00:00

Ażeby Panu pomóc, napiszę jak powinien wynikać taki wniosek:
Po środku na górze oznaczamy Sąd. Poniżej po prawej stronie wpisujemy - świadek: imię i nazwisko oraz adres. Poniżej z lewej strony wpisujemu: sygn. akt: (tak jak w wezwaniu). Poniżej na środku: ŻĄDANIE PRZYZNANIA NALEŻNOŚCI ŚWIADKA, Jeszcze niżej: W oparciu o postanowienia kodeksu postępowania karnego, dekretu z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym oraz innych ustaw, wnoszę o przynanie mi należnosci świadka obejmujących kwoty: 1)....... zł., tytułem odszkodowania za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sąd, 2)....... zł., tytułem zwrotu kosztów podróży od miejsca zamieszkania do sądu i z powrotem,3)....... zł. ,tytułem strawnego (diety). Pniżej na środku piszemy : UZASADNIENIE i dalej.
W związku z obowiązkiem stawiennictwa na wezwanie Sądu w dniu ........ 2005r. utraciłem zarobek w wysokości ...... zł.. Kwotę tą obiczyłem dzieląc mój dochód uzyskany w 2004r. przez 365 dni.
Dowód: deklaracja podatkowa.
Ponadto, z uwagi na fakt, że mieszkam w ........., musiałem ponieść koszty podróży do Sądu pociągiem/autobusem w wysokości......... zł.
Dowód: bilet. Jeżeli zdecyduje się Pan podróżować samochodem to proszę napisać tak.
Ponadto z uwagi na fakt, że mieszkam w ......., a z braku środków masowego transportu,podróżowałem do Sądu własnym samochodem, poniosłem z tego tytułu koszty podóży w wysokosci .......... zł.. Kwota tę stanowi iloczyn przejechanych kilometrów (tj. ....... km), przez stawkę za jeden kilometr przebiegu (0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3/0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3).
Dowód:
dowód rejestracyjny auta.
Co więcej, mój pobyt w sądzie i podróże w obie strony łącznie będą trwały ponad 12 godzin, w związku z czym należy mi się z tego tytułu dieta w wysokości ........ zł..
Mając na uwadze powyższe,wnoszę jak na wstępie.
Podpis.

niewinny wrobiony

Postautor: niewinny wrobiony » 9 maja 2005, o 00:00

Jeszcze jedno pytanie o zwrot utraconego zarobku przy działalności gosp. liczy się przychód czy dochód? pytam bo w zeznaniu rocznym wykazałem stratę - jak mam obliczyć ile sąd ma mi zwrócić?


Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość