Prawo Użytkowania Wieczystego

Wiadomości ze starego forum Gazety Prawnej
MAGA

Postautor: MAGA » 10 lut 2003, o 00:00

Jaki przyjąć okres amortyzacji i miesięczne stawki amortyzacji bilansowej przy Prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Reklama

Agnieszka

Postautor: Agnieszka » 11 lut 2003, o 00:00

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
z dnia 2003-01-20 Nr 2 Nr kolejny 98


Prawo użytkowania Wieczystego gruntów

Spółdzielnia gastronomiczna otrzymała w 2001 r. nieodpłatnie prawo użytkowania Wieczystego gruntu na 99 lat. Wartość gruntu podana w akcie notarialnym wynosi 707.000,00 zł. Od ww. wartości spółdzielnia zobowiązana jest płacić 3 % opłaty rocznej za użytkowanie Wieczyste gruntu, tj. kwotę 21.210 zł.

Według przepisów znowelizowanej ustawy od 1 stycznia 2002 r. prawo użytkowania wieczystego powinno być ujęte w aktywach trwałych. Nasze pytanie brzmi:

czy od wartości tego prawa spółdzielnia zobowiązana jest naliczać amortyzację, jeżeli tak to:

jaki jest okres amortyzowania,

jaka powinna być ewidencja księgowa,

jaka będzie ewidencja księgowa w przypadku sprzedaży tego prawa ?
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Obecnie nie muszą stanowić własności lub współwłasności jednostki, ważne jest aby jednostka mogła nimi dysponować (kontrolować), co z kolei wynika z podstawowej definicji aktywów określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12, zgodnie z którym przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Z pytania jednostki nie wynika jaka jest wartość prawa użytkowania Wieczystego gruntu. Jednak nie może być to kwota podana w pytaniu - 707.000 zł, która wyraża wartość gruntu. Wartość środka trwałego w postaci prawa Wieczystego użytkowania gruntu należało ustalić i wprowadzić z dniem 1 stycznia 2002 r. do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować.

Wyceny prawa użytkowania Wieczystego gruntu należało dokonać w wartości godziwej, za którą można przyjąć:


wartość rynkową tego prawa, jeśli jednostka dysponuje takimi informacjami,

wartość ustaloną przez rzeczoznawcę,

wartość wynikającą z relacji do wartości gruntu określonej w ostatnio otrzymanej decyzji, ustalającej opłatę roczną za użytkowanie Wieczyste gruntów.
Dopiero tak ustaloną wartość należało wprowadzić do ksiąg rachunkowych stosując art. 41 ust. 2 znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Otrzymane prawo użytkowania Wieczystego gruntu należało wprowadzić do ksiąg rachunkowych, jako przyjęty przez jednostkę nieodpłatnie składnik aktywów trwałych, według analogicznych zasad, jak środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, zarachowując jego wartość godziwą (początkową) do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem: Wn konto 01, Ma konto 84 (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy). W następnych okresach sprawozdawczych zalicza się je stopniowo do pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Okres amortyzacji zgodnie z zasadą ostrożności nie powinien być zbyt długi i nie może przekraczać 20 lat, analogicznie jak maksymalny okres amortyzacji wartości firmy określony w art. 44b ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Poszczególne operacje z tym związane księguje się:
1) wprowadzenie do ksiąg rachunkowych - pod datą 1 stycznia 2002 r. - prawa użytkowania Wieczystego gruntu:
- Wn konto 01 "Środki trwałe"
(w analityce: Prawo Wieczystego użytkowania gruntu),
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
2) planowe odpisy amortyzacyjne:
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów"
(w analityce: Amortyzacja) lub odpowiednie konto zespołu 5,
- Ma konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
3) równolegle do odpisów amortyzacyjnych z poz. 2 - zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty równej wielkości odpisu amortyzacyjnego z poz. 2:
- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".


Jeżeli jednostka podejmie decyzję o sprzedaży prawa użytkowania Wieczystego gruntów, które wprowadziła do ksiąg rachunkowych jako nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, to operacje gospodarcze związane z wydaniem tego prawa będą przebiegały następująco:
1) wyksięgowanie środka trwałego:
a) wartość początkowa środka trwałego
- Ma konto 01 "Środki trwałe"
(w analityce: Prawo Wieczystego użytkowania gruntu)
b) dotychczasowe umorzenie
- Wn konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
c) wartość nieumorzona
- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
2) równolegle do poz. 1 - zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty równej wielkości z poz. 1c (wartość nieumorzona):
- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".


Jedyne wyjaśnienia jakie znalazłam,poparte przepisami prawnymi wklejam,mam nadzieję,że pomoże Ci to ustalić okres amortyzacji i odpowiednie stawki.

Gość

Postautor: Gość » 11 lut 2003, o 00:00

Dzięki bardzo jestem wdzięczna.

jj09

Postautor: jj09 » 11 lut 2003, o 00:00

Powyższa dekreatacja dotyczy wyłącznie gruntów otrzymanych nieodpłatnie.

W przypadku zakupu gruntów z "trzeciej ręki" pomija się księgowanie poprzez konto przychodów.

Amortyzacja bilansowa jest wymagana , ale nie zaliczona do kosztów podatkowych.Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość