czy jest środkiem trwałym monitor LCD?

Wiadomości ze starego forum Gazety Prawnej
anja*

Postautor: anja* » 25 lis 2004, o 00:00

zakupiłam 4 szt monitory LCD każdy za 998 zł czy każdy z monitorów jest moim środkiem trwalym??
Reklama

§

Postautor: § » 25 lis 2004, o 00:00

Wklejam tekst do wykorzystania jak należy traktować urzadzenia peryferyjne,nawet jeśli nie spełniają kryterium ceny(3.500)Środkiem trwałym według przepisów ustawy o rachunkowości, także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być wyłącznie taki składnik majątku, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Za taki składnik majątku nie uznaje się drukarki, jako że nie jest ona samodzielnym środkiem trwałym. Wątpliwości nie ma w sytuacji, gdy chodzi o drukarkę podłączoną do konkretnego komputera. Wówczas jest ona częścią peryferyjną i jako taka wchodzi w skład zespołu komputerowego. Co jednak, jeśli drukarka pracuje z różnymi komputerami?

W takiej sytuacji mogą być dwa rozwiązania. A mianowicie, może ona być przypisana do dowolnego zespołu komputerowego, może też stanowić samodzielny środek trwały (takie stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie sądowym). Najprostszym rozwiązaniem wydaje się uznanie takiej drukarki za samodzielny środek trwały. Takiej możliwości nie wykluczają żadne przepisy, także Klasyfikacji Środków Trwałych, zgodnie z którą do rodzaju 491 "Zespoły komputerowe" zalicza się w szczególności:

-jednostki centralne,


-urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,


-urządzenia wyjścia,


-urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,


-jednostki pamięci,


-urządzenia transmisji danych,


-urządzenia ochrony danych,


-jednostki zasilające.
Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.
A więc pojedynczym obiektem może być także drukarka, podobnie jak przyczepa do ciągnika stanowi samodzielny środek trwały, choć przecież sama nie pojedzie, ale może współpracować z każdym pojazdem.

Takie też stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Otóż NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 671/98, orzekł:

"(...) Za środki trwałe uznaje się poszczególne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki, budowle oraz ich części składowe stanowiące odrębne nieruchomości itp. i inne przedmioty majątkowe przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby jednostki (...). Dany obiekt uznany zatem może być za środek trwały jeżeli jest kompletny i zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosownie do rodzaju 491 obowiązującej wówczas Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych "obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji złożonej z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie do przetwarzania informacji wydzielone w osobne jednostki". W świetle powyższego jeżeli z konkretnych okoliczności faktycznych wynika, że podatnik nabył składniki majątku w postaci jednostki centralnej, klawiatury, myszy, monitora i drukarki, które mogą być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w przypadku ich wzajemnego połączenia w ramach zestawu komputerowego - nie ma podstaw, aby każdy z tych składników z osobna mógł stanowić wydzieloną jednostkę stanowiącą środek trwały (...) gdyż jedynie ich wzajemne skonfigurowanie czyni, że spełniona zostaje przesłanka ich kompletności i zdatności do użytku. Inaczej kształtowałaby się sytuacja gdyby np. w przypadku drukarki okazało się w konkretnych okolicznościach, że istnieje możliwość jej współpracy z różnymi zestawami komputerowymi, którymi dysponuje podatnik lub gdy podatnik wykorzystuje drukarkę jako jednostkę odbiorczą współpracującą z zespołami komputerów działających w sieci. Jeżeli okoliczności faktyczne wskazują, że drukarka może współpracować z różnymi komputerami podatnika należy uznać, że jest ona obiektem kompletnym i zdatnym do użytku niezależnie od podłączenia do konkretnego komputera, nie stanowiąc urządzenia peryferyjnego żadnego z nich."

W innym wyroku z dnia 19 września 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 2184/00, NSA orzekł:

"Jeżeli drukarka może współpracować z różnymi komputerami, to stanowi ona samodzielne, zdatne do użytku urządzenie."

W uzasadnieniu NSA podał m.in. "(...) W ocenie organów obu instancji drukarka nie może być uznana za urządzenie zdatne do użytku samodzielnie, nie może ona bowiem działać bez komputera. (...) Pominięto jednak fakt, iż skarżąca zakupiła w 1998 r. 4 komputery. Nie wiadomo, z którym drukarka współpracowała, czy miała współpracować tylko z jednym z nich czy też istniała możliwość jej współpracy z różnymi zestawami (jak twierdzi podatnik), włączenia jej do sieci - skarżąca dysponowała też serwerem. Jeżeli drukarka mogła współpracować z różnymi komputerami podatnika, to uznać należy, że stanowiła ona samodzielne, zdatne do użytku urządzenie, nie stanowiące części peryferyjnej któregokolwiek z nich."
Reasumując:
1) Drukarka nabyta do współpracy z wieloma komputerami może stanowić odrębny środek trwały, może też zostać przypisana do dowolnie wybranego zespołu komputerowego. Nie będzie miało to wpływu na wysokość odpisów amortyzacyjnych.
2) Drukarka nabyta z konkretnym zespołem komputerowym (lub do konkretnego zespołu komputerowego) stanowi jego część peryferyjną i w związku z tym jest elementem zespołu komputerowego.Od 1 stycznia 2003 r. uregulowano w obu ustawach o podatku dochodowym zagadnienia przyłączenia i odłączenia części składowej lub peryferyjnej następująco:

-w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego,


-jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o której mowa wyżej.
Powyższe ma zastosowanie m.in. do drukarek komputerowych, przy czym chodzi tu o trwałe odłączenie lub przyłączenie. Powyższe wyjaśnienia jak i orzecznictwo sądowe nie kolidują z tymi nowymi przepisami, a zatem są aktualne.

Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość