statystyki

wróć do działu: Prawo

antymonopolowe prawo

Prawo, którego zadaniem jest ochrona konkurencji przed negatywnymi działaniami uczestników rynku. Określa ono warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów (dokonywanej w interesie publicznym). Reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję (czyli porozumieniom ograniczającym konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej), a także praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów i antykonkurencyjnym koncentracjom (łączeniu się) przedsiębiorców. Prawo antymonopolowe wskazuje również organy odpowiedzialne za organizację ochrony konkurencji i konsumentów – m.in. uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej i rzeczników konsumentów. Reguluje także tryb postępowania antymonopolowego i kary przewidziane za naruszenie tego prawa.
Do prawa antymonopolowego można również zaliczyć przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

18 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, której celem jest skuteczniejsze eliminowanie praktyk monopolistycznych i ochrona uczciwej, nastawionej na dobrobyt konsumenta konkurencji. Potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z 2007 roku wynikała z przeglądu jej funkcjonowania, zmian na rynku oraz rozwoju najlepszych praktyk ochrony konkurencji w innych jurysdykcjach.

Główne zmiany dotyczą: usprawnienia systemu kontroli koncentracji, wprowadzenia nowych rozwiązań w programie łagodzenia kar dla uczestników nielegalnych porozumień – leniency. Ponadto wprowadzają kary finansowe dla osób odpowiedzialnych za naruszenie zasad konkurencji oraz możliwość ostrzegania konsumentów przed szczególnie groźnymi praktykami.

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331)
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291).