statystyki

Prawo

dostawa wewnątrzwspólnotowa

wróć do działu: Prawo »


To odpowiednik eksportu towarów. Dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju – w wykonywaniu czynności zaliczonych do dostawy towarów – na terytorium innego państwa członkowskiego. Dostawą wewnątrzwspólnotową towarów będzie też przemieszczenie przez podatnika własnych towarów. Chodzi tu o przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte albo sprowadzone w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium innego państwa członkowskiego.

Opodatkowanie
Czynności zaliczone do dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów korzystają z opodatkowania preferencyjną 0-proc. stawką VAT. Aby podatnik mógł skorzystać z tej możliwości, musi spełnić kilka warunków.
Powinien dokonać dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podać ten numer oraz swój numer podatnika VAT-UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. Podatnik – przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) – powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowody potwierdzające dostawę
W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów nie ma dokumentu celnego, który potwierdzałby przemieszczenie towaru pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego bardzo istotne jest posiadanie dowodów, które potwierdzą, że towary będące przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dokumentami takimi są dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia. Dokumentami tymi są także kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Jeśli wywozu dokonuje bezpośrednio podatnik (bez udziału przewoźnika), powinien posiadać dokument zawierający:

* imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów oraz nabywcy tych towarów,
* adres, pod który są przewożone towary, jeśli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
* potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę,
* określenie towarów i ich ilości,
* rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

W pewnych przypadkach dokumentami potwierdzającymi fakt dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów będą też: korespondencja handlowa z nabywcą (w tym jego zamówienie), dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu oraz dokumenty potwierdzające zapłatę za towar (poza przypadkami, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie realizowane jest w innej formie – wtedy potrzebny jest inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Brak na fakturze numeru identyfikacyjnego dla potrzeb czynności wewnątrzwspólnotowych pozbawia podatnika uprawnienia do stosowania 0-proc. stawki VAT.

RADZIMY
Jeśli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) nie posiada w swojej dokumentacji dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy, powinien wykazać tę dostawę w ewidencji jako dostawę na terytorium kraju i w konsekwencji zastosować stawkę właściwą dla dostawy towarów na terytorium kraju.

Anna Wojda

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty