Ustawę poparło 52 senatorów, 25 było przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Senat wcześniej m.in. odrzucił poprawkę, która zmierzała do umożliwienia wniesienia zażalenia w przypadku, gdy prokurator sprzeciwia się wyłączeniu jawności rozprawy.

Nowelizacja ustaw: Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu zwiększenie transparentności procesów karnych. Zawiera m.in. zapis, że prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy.

Nowelizacja wyłącza możliwość odmowy a priori wydania zezwolenia sądu na utrwalanie i transmisję przebiegu rozprawy przez media.

Celem zmiany jest również poszerzenie możliwości działania w procesie przedstawiciela organizacji społecznej. Nowelizacja likwiduje przejawy arbitralności sądu w dopuszczaniu go do udziału w sprawie. Będzie to obligatoryjne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę - co jest uzasadnione tym, że ma on reprezentować interes odnoszący się do przedmiotu sporu między stronami.

Strona - zgodnie z zapisem nowelizacji - będzie mogła cofnąć wyrażoną zgodę. Zarazem sąd - niezależnie od stanowiska stron - będzie mógł dopuścić przedstawiciela danej organizacji, gdyby uznał, że leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadza też modyfikacje w kwestii zakresu tajemnicy lekarskiej - dysponentem tej tajemnicy po śmierci pacjenta powinny być osoby mu najbliższe. Umożliwi to im poznanie całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia i może poprzedzać decyzję o złożeniu zawiadomienia o przestępstwie.

Nowela trafi teraz do prezydenta. (PAP)