Sędzia Grela w 2008 r. otrzymał nominację na sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; 1 kwietnia 2016 r. objął funkcję wiceprezesa. Od ponad 20 lat orzeka w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, a w ramach delegacji orzekał w Sądzie Najwyższym, w Izbie Cywilnej. Jest wieloletnim wykładowcą i dydaktykiem. Od 2009 roku współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w ramach kształcenia ustawicznego.

12 sierpnia weszła w życie nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Z kolei przepis przejściowy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów określonych w nowelizacji.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" rozważa usuwanie z niego członków - sędziów, którzy zajmują stanowiska po odwołanych.

Łukasz Starzewski (PAP)