Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. nadzoru nad produkcją suszu tytoniowegoWarszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, który ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ono element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem" – czytamy w komunikacie.

Przepisy przygotowano, by zmniejszyć ilość surowca tytoniowego pochodzącego z produkcji krajowej trafiającego do nielegalnych wytwórni.

W ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.:

- opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;

- doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

- doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego przez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania takiego suszu oraz adresu bądź adresów miejsc jego magazynowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

- nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

W ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych zaproponowano m.in.:

- utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

- przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;

- niszczenie uprawy na koszt prowadzącego – w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej tę podaną w zgłoszeniu;

- nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazywania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia tego surowca;

- uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów;

- określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez jego producenta.

"Przyjęte rozwiązania powinny skutkować zwiększonymi wpływami do budżetu państwa" – czytamy dalej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać w innym terminie, wskazano także.

(ISBnews)